شرایط عمومی ترخیص کالا:

  • مراحل ترخیص
    • 1-ورود اطلاعات
    • 2-پذیرش اظهارنامه
    • 3-کنترل گمرکی
    • 4- پرداخت هزینه ها و صدور پروانه و مجوز خروج کالاکالا پس از ورود به اماکن گمرکی و یا منطقه ویژه اقتصادی در انبارهای تحت نظارت گمرک نگهداری می شود.

ابتدا مراحل ترخیص با ورود اطلاعات در سامانه گمرک آغاز خواهد شد و پس از صدور اظهارنامه، به همراه اسناد مربوط به اظهار کالا جهت بررسی و کنترل به گمرک محل ترخیص تسلیم خواهد شد و پس از کنترل گمرکی و دریافت مجوزهای مربوطه و ارائه آن به گمرک، پروانه گمرکی صادر می شود و با هماهنگی درب خروج گمرک و امور بندری و پرداخت هزینه های بندری یا منطقه ویژه، کالا از انبارها خارج می شود.
مراحل ترخیص نهاده های خوراک دام:

© Copyright Grain-Terminal.com - 2014